Proton, EC

Zemlyakoff, Польша
protioconazol+difenoconazol, (180+120) g/l