Powerfol Phosphozinc

Doctor Tarsa, Турция
P2O5-28,2%, K2O-5%, Zn-9,2%